Union Library Management
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
          งานวิทยบริการและห้องสมุดเป็นศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้บริการสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

พันธกิจ
          มุ่งจัดทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัยไว้บริการ พัฒนาระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการรม ส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เรียน ครูและบุคลากร เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved. facebook : ULibM-Colib-Cloud