Union Library Management
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM v.6 [Hexagram]
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

การให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เริ่มให้บริการ 0.700 น. - 18.00 น. 
บริการของห้องสมุด

1. บริการการอ่าน (Reader’s Service) เป็นบริการพื้นฐานของห้องสมุดทุกประเภท คือบริการที่ผู้ใช้ห้องสมุดเข้ามาอ่าน หนังสือได้โดยเสรี ห้องสมุดจะจัดชั้นหนังสือแบบชั้นเปิดเพื่อให้ผู้อ่านเลือกอ่านได้ตามความพอใจ 
2. บริการให้ยืม – คืน (Circulation Service)   คือบริการให้ยืมหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆของห้องสมุดออกไปใช้ภายนอกห้องสมุด  เป็นบริการพื้นฐานที่ห้องสมุดจะต้องจัดให้มีขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ต้องการนำหนังสือออกไปอ่าน และศึกษาค้นคว้าที่อื่น

3. บริการเอกสารสนเทศ หรือบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference and Information Service)    เป็นการบริการภายในห้องสมุด  คือ บริการโดยตรง ได้แก่ ตอบคำถามทั่วไปทันทีที่ถาม เช่น หนังสือภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหน  และบริการทางอ้อม คือ การช่วยค้นหนังสือ หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งมีคำตอบตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ทำหน้าที่จะต้องมีความรู้ทางบรรณารักษ์ศาสตร์
4. บริการแนะนำและช่วยเหลือการอ่าน (Book Instruction Service) เป็นบริการที่ช่วยแนะนำการอ่านหนังสือ ช่วยเหลือผู้ใช้ห้องสมุดรู้จักวิธีการอ่านหนังสือ อ่านหนังสือเป็น และรู้จักเลือกอ่านหนังสือเล่มที่ดี
5. บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service, CAS) คือบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อเท็จจริง  ข่าวสาร หรือวิทยาการใหม่ๆเร็วที่สุดโดยวิธีการต่างๆ เช่น แจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์หรือวัสดุใหม่ (Library List) ให้ผู้ใช้ทราบ  โดยประชาสัมพันธ์ตามป้ายประกาศของวิทยาลัยฯ 
6. บริการสืบค้นสารนิเทศด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารนิเทศได้อย่างรวดเร็ว  ได้สารนิเทศที่ทันสมัย  มีคุณค่า  สมบูรณ์  หากเป็นระบบข่ายงานก็สามารถค้นได้พร้อมๆกันหลายจุด
7. บริการหนังสือจอง (Reserve Book Service)
เป็นบริการของห้องสมุด  หนังสือจอง คือ หนังสือที่ครู อาจารย์ กำหนดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งชั้นเรียนใช้อ่านศึกษาค้นคว้าในวิชาใดวิชาหนึ่ง  และได้แจ้งให้บรรณารักษ์ทราบ  บรรณารักษ์จะจัดหาหนังสือนั้นไว้ต่างหาก  ระยะเวลายืมหนังสือจองจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป

8. บริการความรู้แก่ชุมชน   ชุมชนสามารถมาค้นคว้าได้ในเวลาราชการ-ทุกวัน
9. บริการให้คำปรึกษา (Consolation Service) เป็นบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ เพื่อคัดเลือกสารสนเทศที่ดี  และเหมาะสมมาทำรายงานทางวิชาการ

 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved. facebook : ULibM-Colib-Cloud